NMA EXAM SCHEDULE 2020
SUNDAY, SEPTEMBER 27, 2020

DRUMS – Room 12
   Judge:

      David Bernat

9:30 am   Vikrant Bhatia

9:45 am   Aman Agarwal

10: 00 am   Sathvik Ponnapalli

10:10 am   Arnav Sheth

GUITAR – Room 10
   Judge:

      Konrad Malinowski

10:15 am   Aman Agarwal

10:30 am   Anish Sheth

10:45 am   Praganyan Manickam

11:00 am   Sarthak Behari

11:15 am   Yutian Wang

11:30 am   Vito Ge

PIANO – Room 7
   Judge:

      Kimberly Frost Bernat

9:30 am   Ajayteya Kavuri

9:45 am   Arisha Kazi

10:00 am   Elakiya Manickam